მიმდინარე

შპს „ენგურჰესი“ სრულად ამორტიზებული ინვენტარის ჯართის სახით რეალიზების  მიზნით, აუქციონს აცხადებს
შპს „ენგურჰესი“ სრულად ამორტიზებული ინვენტარის ჯართის სახით რეალიზების  მიზნით, აუქციონს აცხადებს

კერძოდ, 6 ერთეული  შავი ლითონის შემცველი მატერიალური ფასეულობები - სარეალიზაციო ჯართის  მთლიანი  ოდენობა  შეადგენს  56,5 (ორმოცდათექვსმეტი მთელი ხუთი მეათედი) კგ-ს,   საწყისი  ფასი - 36,73 (ოცდათექვსმეტი მთელი სამოცდაცამეტი მეასედი)  ლარი, წინასწარი შენატანი „ბე“- 25 (ოცდახუთი) ლარი,  სავაჭრო  ბიჯი -  5 (ხუთი) ლარი.

Read more