გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
მარტი, 2021 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
1092.79
02
0.00
03
0.00
04
118.74
05
860.79
06
1152.91
07
551.78
08
0.00
09
0.00
10
0.00
11
1152.91
12
551.78
13
0.00
14
0.00
15
0.00
16
401.75
17
51.17
18
793.06
19
1776.06
20
2253.49
21
2133.76
22
935.47
23
450.27
24
363.82
25
945.74
26
1605.82
27
1554.82
28
1997.80
29
1503.81
30
819.39
31
535.72