გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
ივნისი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
2700.77
02
3080.82
03
2785.23
04
2122.00
05
2615.82
06
2619.30
07
2254.48
08
2334.79
09
2591.97
10
2702.43
11
2166.05
12
2171.02
13
2492.45
14
1866.64
15
2330.32
16
3065.59
17
2756.91
18
2340.26
19
2348.54
20
1932.06
21
1654.34
22
2115.04
23
2495.58
24
2885.08
25
2905.53
26
2464.96
27
1682.83
28
1741.28
29
2406.67
30
2779.93
01
0